english Suomeksi

Vuosikokouksen pöytäkirja 19.5.2013

Aika 19.05.2013 klo 14.00 alkaen
Paikka Kulttuurikeskus Pohjantähti, Pudasjärvi
Läsnä Jäsenyhteisöjen äänivaltaisia edustajia 9 kpl, muita osanottajia 13 kpl.
Osanottajaluettelo liitteenä 1

1 § Kokouksen avaaminen
Kalastusalueen hallituksen puheenjohtaja Jari Jussila avasi kokouksen alustaen kalastusalueen tehtävästä Iijoen kalateiden suhteen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Aki Poijulaja pöytäkirjan laatijaksi valittiin isännöitsijä Outi Kaski. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Pitkänen Raimo ja Salmirinne Reino.

3 § Kokouksessa läsnä olevien äänivaltaisten edustajien toteaminen
Todettiin, että kokouksessa oli läsnä 13 henkilöä, joista äänivaltaisia jäsenistön edustajia 9 kpl. Osallistujalista liitteenä 1

4 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous ohjesäännön mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.(liite 7)

5 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin yksimielisesti kokouskutsuun sisältyvä asialista.

6 § Hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta
Isännöitsijä esitteli hallituksen esityksen vuoden 2012 toimintakertomukseksi. Kokous hyväksyi hallituksen esityksen. Toimintakertomus (liite 2)

7 § Tilinpäätös vuodelta 2012 ja tilintarkastajien lausunto
Isännöitsijä esitteli tulos laskelman ja taseen. Tilikausi oli 3 856,37 € ylijäämäinen ja taseen loppusumma oli 34 854,38 € (liite 3). Puheenjohtaja luki kokoukselle tiedoksi tilintarkastajien lausunnon.

8 § Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
Kokous myönsi yksimielisesti tili- ja vastuuvapauden hallitukselle.

9 § Toimintatuloksen vaatimista toimenpiteistä päättäminen
Hallituksen esitys: Tilikauden ylijäämä ei vaadi toimenpiteitä, 3 856,37 € lisätään kalastusalueen edellisten tilikausien voitto/tappiotilille omaan pääomaan. Kokous hyväksyi yksimielisesti hallituksen esityksen.

10 § Kalavesien käytöstä maksettavien korvausten jakamisesta päättäminen
Kainuun EL V-keskus osoittaa vuosittain kalastusalueille valtion kalastuksenhoitomaksuista vesien omistajille edelleen jaettavaksi ns. omistajakorvauksia. Kuluvan vuoden osalta ELY-keskus on myöntänyt Iijoen vesistön kalastusalueelle 21 192 € vesien omistajille jaettavaksi.
Hallituksen esitys: Kalavesien omistajakorvaukset jaetaan vesialueitten omistajille vesipinta-alojen suhteessa eli samoin jakoperustein kuin aikaisemoina vuosina. Kokous päätti jakaa omistajakorvaukset esityksen mukaisesti. Jakolista liitteenä 4. Kalastuslain 91 §:n mukaisesti 30 € ja sitä pienempiä eriä ei jaeta, vaan ne jäävät kalastusalueen käyttöön.

11 § Alamittojen määrääminen Korvua- ja Näljänkäjokien vesistöreittien yhteislupa-alueille
Metsähallituksen organisoimaa yhteislupa-aluetta esitteli eräsuunnittelija Eero Hartikainen (liite 5) Vesialueen omistajat ovat jo päättäneet asetuksesta poikkeavista alamitoista, mutta ne haluavat kalastusalueen päätöksen suuremmista alamitoista, jotta alamittoja koskevat päätökset ovat juridisesti yksiselitteiset (ns. yleisen syyttäjän alaiset asiat). Vuosikokous päätti hyväksyä hallituksen esityksen vahvistaa esitetyt alamitat Korvua- ja Näljänkäjokien vesistöreittien yhteislupa-alueelle. Kokous päätti määrätä E. Hartikaisen esittämät alamitat yhteislupa-alueelle. Metsähallitus hoitaa yhteislupa-alueella kalastuksenvalvonnan sekä merkinnät maastoon.

Aki Poijula esittää (toimi kokouksen pj:nä paitsi tässä pykälässä, Jari Jussila valittiin § 11 kohdan puheenjohtajaksi), että virtavesiin tulee istuttaa vesistön omia kalakantoja mm. eri taimenkantoja. Paikallisen taimenen käyttäminen velvoiteistutuksissa -asian edistäminen laitetaan kalastusalueen valmisteluun ja viedään velvoitehoidon työryhmään. Kokous käytti useita puheenvuoroja koskien tonkoja (paikallista purotaimenta), niiden kasvua
ja alamittaa sekä sen määrittämistä.

12 § Kalastuskielto Kostonjoen säännöstelypadon kalatien läheisyydessä
Metsähallituksen eräsuunnittelija Eero Hartikainen esitteli asian vuosikokoukselle. Hallituksen ehdotus: määrätään kaiken kattava kalastuskielto kalatien turvaamiseksi (padolta noin 500 m alajuoksulle ja yläpuolelle noin 280 m liitteen 6 mukaisesti). Kokous hyväksyi hallituksen esityksen yksimielisesti.

13 § Keskustelut muista esille tulevista asioista
Keskusteltiin vesi-alueen omistajien korvausten jako luettelon päivittämisestä, mikä toteutetaan vuoden kuluessa. Lohien ylisiirrosta ja sen tiedotuskäytännöistä keskusteltiin.

14 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.45