english Suomeksi

Iijoen kalastusalueen kannanotto Kollaja-hankkeeseen

ELY-keskuksen Natura-lausunnon mielestä muutettujen suunnitelmien mukaan haitalliset vaikutukset Natura-alueisiin ovat aikaisemmin esitettyä lievemmät. Natura-alueet ovat pieni osa kokonaisuudesta, johon Kollaja-hanke vaikuttaisi. Vuonna 2009 valmistunut Kollaja-YVA on edelleen viranomaisten taholta todettu puutteelliseksi ja virheelliseksi.

Iijoen kalastusalue haluaa tuoda esiin seuraavia seikkoja:

 • Iijoki on suojeltu koskiensuojelulailla eivätkä sen perusteet ole muuttuneet mitenkään. ”Uuden voimalaitoksen rakentamiseen ei saa myöntää vesilaissa (264/61) tarkoitettua lupaa seuraavissa vesistöissä ja vesistön osissa: Iijoen vesistön keski- ja yläosassa Kuusamon, Posion, Pudasjärven, Puolangan, Ranuan, Suomussalmen, Taivalkosken, Yli-Iin ja Ylikiimingin kunnissa”
 • Kansallinen kalatiestrategia on hyväksytty valtioneuvostossa. Strategian tärkein tavoite on uhanalaisten ja vaarantuneiden vaelluskalakantojen elinvoimaisuuden vahvistaminen. Toiminta-ajatuksena on painopisteen siirtäminen istutuksista kalojen luontaisen lisääntymiskierron ylläpitämiseen ja palauttamiseen.
  Kalojen kulkumahdollisuuksia parannetaan rakennetuissa joissa ja edistetään potentiaalisten lisääntymisalueiden käyttöönottoa esimerkiksi kalateiden, uomien vesittämisen ja perattujen koskien kunnostamisen avulla.
 • Iijoen kalateiden suunnitelmat valmistuvat lähiaikoina ja lohien ylisiirroilla jokisuulta keskijuoksulle on saatu erinomaisia tuloksia. Panostukset em. asioihin ovat jo nyt merkittäviä
 • Iijoella kaikki jokivarren kunnat ovat sitoutuneet vaelluskalojen palauttamiseen ja kalateiden rakentamiseen. Kalatiesuunnitelmat Iijokeen valmistuvat tänä vuonna.
 • Vaelluskalojen palauttaminen vaatii toimivan Iijoen myös Haapakosken ja Pudasjärven (Kipinän alue) välille.
 • Altaan rakentaminen vaikuttaisi siten, että Iijoki lakkaisi toimimasta elävänä jokena Pudasjärven alapäästä lähelle Haapakoskea eli lähes 40 km matkalta. Livojoen kääntäminen suoraan altaaseen vaikeutuisi ratkaisevasti vaelluskalojen nousua Livojokeen ja joessa syntyneet smoltit (poikaset) joutuisivat tekoaltaaseen pääsemättä merelle.
 • Kipinän alueen vireiden kylien (Petäjäkangas, Kollaja, Kipinä) ja runsaan vapaa-ajan asuntojen olemassaolo nojaavat vahvasti vuolaaseen ja vapaana virtaavaan Iijokeen johon Oulun läheisyys antaa voimakkaan vaikutuksensa.
 • Alue on merkittävä virkistyskalastusalue laajalle alueelle voimakkaine harjus- ja taimenkantoineen. Kipinänkosken niskalla on myös pääosin julkisilla varoilla rakennettu kalastuskeskus.
 • Iijoen juoksutukset muuttuisivat sähkön säätelyvoiman tarpeitten mukaiseksi ja niiden haitalliset vaikutukset muuttaisivat koko Iijoen vesistöä.
 • Altaan ja siihen liittyvien jokien rakentamisen mukanaan tuomat alueelliset haitat ovat moninkertaisesti suuremmat kuin siitä saatava hyöty.
  Iijoen kalastusalueen vastustaa hankkeen eteenpäin viemistä ja ehdottaa sen hylkäämistä.
 • Kehitetään Iijoen aluetta ja sen palveluja kestävän kehityksen ja luonnon ehdoilla. Voimatalouden aiheuttamia haittoja pienennetään rakentamalla toimivat kalatiet, jatketaan vaelluskalojen ylisiirtoja ja parannetaan velvoiteistutusten tuottoa yhdessä asiantuntijoiden ja osakaskuntien kanssa.

Iijoen vesistön kalastusalue
Jari Jussila, hallituksen puheenjohtaja